Mebel synag enjamlary
Çig material synag enjamlary
Daşky gurşaw synag enjamlary

HYZMATLARymyz

Toparymyz, müşderilerimize ajaýyp hyzmat we goldaw bermäge bagyşlanan tejribe we tehniki ussatlyga eýe.

Custöriteleşdirilen

Custöriteleşdirilen

Aýratynlyklar, stansiýalar, parametrler, daşky görnüş düzülip bilner.

Çözgüt

Çözgüt

Müşderilerimiz üçin umumy laboratoriýa meýilnamalaşdyryş çözgütlerini hödürleýäris.

Programma üpjünçiligi

Programma üpjünçiligi

Laboratoriýa enjamlaryna gözegçilik programma üpjünçiligi bilen üpjün edýäris.

Satuwdan soň hyzmat

Satuwdan soň hyzmat

Önümi gurnamak, ätiýaçlyk şaýlaryny mugt çalyşmak, onlaýn maslahat.

index_7

biz hakda

2008-nji ýylda döredildi

2008-nji ýylda döredilen Dongguan Lituo Testing Instrument Co., Ltd. gözleg enjamlary, gurallary öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.Professional tehniki gözleg topary bilen kompaniýa içerki we daşary ýurt çeşmelerinden ösen tehnologiýalary we enjamlary yzygiderli täzeleýär we ornaşdyrýar.Önümlerimiziň arasynda mebel mehaniki durmuş synagy, daşky gurşaw synag otaglary, hammam seriýasy we beýleki synag gurallary bar.Müşderiniň talaplaryna esaslanýan şahsy synag çözgütlerini hem hödürleýäris.

  • 15gözleg we mehaniki synag gurallaryny öndürmek boýunça köp ýyllyk tejribe
  • 35belli gözleg institutlary bizi resmi üpjün ediji hökmünde belleýärler
  • 150000Müşderiler bizi saýladylar
Koprak oka

Gyzgyn önüm

Tehnologiki ösüşi öňe sürmek we takyk ölçeg we derňew arkaly müşderilere önümiň hilini, önümçiligiň netijeliligini we howpsuzlygyny ýokarlandyrmaga kömek etmek isleýäris.

Mebel mehanikasy üçin toplumlaýyn synag enjamy Mebel mehanikasy üçin toplumlaýyn synag enjamy

Mebel mehanikasy üçin toplumlaýyn synag enjamy

LT - JJ13-1 Ofis oturgyjynyň oturgyjynyň berkligi synag enjamy LT - JJ13-1 Ofis oturgyjynyň oturgyjynyň berkligi synag enjamy

LT - JJ13-1 Ofis oturgyjynyň oturgyjynyň berkligi synag enjamy

LT-JJ28 Divan synag enjamlary LT-JJ28 Divan synag enjamlary

LT-JJ28 Divan synag enjamlary

Döş synag enjamy Döş synag enjamy

Döş synag enjamy

LT-WY13 Hajathana oturgyjy halkasy we örtük durmuş synag maşyny LT-WY13 Hajathana oturgyjy halkasy we örtük durmuş synag maşyny

LT-WY13 Hajathana oturgyjy halkasy we örtük durmuş synag maşyny

LT - LLN02 - AS Kompýuter sero ulgamynyň dartyş synagy LT - LLN02 - AS Kompýuter sero ulgamynyň dartyş synagy

LT - LLN02 - AS Kompýuter sero ulgamynyň dartyş synagy

logo22229
logo222210
logo222217
logo222218
logo222220
logo222221
logo22221
logo22222
logo22223
logo22225
logo22224
logo222216
logo22226
logo222215
logo222212
logo222213
logo222214
logo222211
logo22228
logo22227
logo222219

T ARZE ARAZGYLAR

Dürli pudaklarda müşderiler üçin ýokary hilli, ygtybarly we innowasiýa synag gurallaryny we tehnologiýalaryny üpjün ediň.

Mebel mehanikasy üçin toplumlaýyn synag enjamy

Mebel mehanikasy üçin toplumlaýyn synag enjamy

LT - JJ13-1 Ofis oturgyjynyň oturgyjynyň berkligi synag enjamy

LT - JJ13-1 Ofis oturgyjynyň oturgyjynyň berkligi synag enjamy

LT-JJ02-C Ofis oturgyjynyň arka synagy (arka çekiş görnüşi)

LT-JJ02-C Ofis oturgyjynyň arka synagy (arka çekiş görnüşi)

LT-JJ28 Divan synag enjamlary

LT-JJ28 Divan synag enjamlary

Döş synag enjamy

Döş synag enjamy

Ksenon çyranyň howa synagy palatasy

Ksenon çyranyň howa synagy palatasy

LT-WY13 Hajathana oturgyjy halkasy we örtük durmuş synag maşyny

LT-WY13 Hajathana oturgyjy halkasy we örtük durmuş synag maşyny

LT - LLN02 - AS Kompýuter sero ulgamynyň dartyş synagy

LT - LLN02 - AS Kompýuter sero ulgamynyň dartyş synagy

Productshli önümler

Kompaniýanyň ösüş taryhy

  • 2008 - 2016
  • 2017 - 2022

2008-nji ýyl

LITUO gurmak

Bazar islegi sebäpli kompaniýa döredildi.

2011-nji ýyl

Esasy meýdan

Programma üpjünçiligi Mebel toplumlaýyn synag maşynynyň, divan komprehwnsive, düşek rulony we ofis başlygy.LITUO, GBT10357.1-10357.7 ülňülerinden ähli funksiýalara ýetmek üçin giňişleýin synag maşynyny ulanyp bilýän ilkinji synag kompaniýasydyr.Şol bir wagtyň özünde 16 iş stansiýasyny synap biler.

2013

Programma üpjünçiligini ösdürmek we kämilleşdirmek

3-nji nesil Sofeware gözleg we kämilleşdiriş tapgyry, 6 programma üpjünçiligi awtorlyk hukugyny aldy.Patentleri ösdürmek üçin “Foshan Metrology Insitute” bilen hyzmatdaşlyk ediň.

2016

Laboratoriýa çözgüt hyzmatlaryny beriň

Müşderi taslamalaryny meýilleşdirmekden başlap, müşderileriň taslamalarynyň üstünlikli tamamlanmagyny üpjün etmek üçin laboratoriýa synag mümkinçiliklerini meýilleşdirmek, sahypanyň ýerleşiş dizaýny, işgärler, ulgam we beýleki programma üpjünçiligi we enjam gurluşyklaryny ýerine ýetirmek üçin müşderileri işjeň taýýarlaýarys.

2017

Guangdong welaýatynyň ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasyny aldy.Dongguan intellektual önümçilik senagaty birleşiginiň agzasy.

2018

Intellektual eýeçiligi goramak ulgamynyň şahadatnamasyny aldy.

2019

Dongguan intellektual önümçilik birleşiginiň geňeşini aldy.

'19 -22

Sanitariýa enjamlaryny we daşky gurşawy barlamak enjamynyň gözleg işlerine üns beriň.Birnäçe gözleg we ösüş patentini aldyk, synag enjamlarymyz köp kärhanalara önümiň hilini ýokarlandyrmaga we önümçilik çykdajylaryny azaltmaga kömek edýär.

BIZIAM TEAM

BIZIAM TEAM

Synag gurallarymyzda toparymyzyň ajaýyp ruhuna we wepalylygyna çäksiz buýsanýarys.Üstünlige bolan umumy höwes bilen birleşip, adatdan daşary netijeleri gazanmak üçin hyzmatdaşlyk edýäris.Hyzmatdaşlyk toparymyzyň özenidir.Her agzanyň aýratyn parlaklygy bar bolsa, bilelikde işlemegiň ähmiýetine düşünýäris.Köpçülikleýin kynçylyklary ýeňip geçip, birek-biregi goldaýarys we höweslendirýäris.Toparymyzyň ruhy gülläp ösýär, üýtgetmek we innowasiýa çözgütlerini öwrenmek üçin çalt uýgunlaşmaga mümkinçilik berýär.

Seminaryň giriş grafigi

toparymyz2
toparymyz3
toparymyz5
toparymyz7
toparymyz8
toparymyz9
toparymyz10
toparymyz11
toparymyz4
toparymyz12
环境
UV

iň soňky habarlarymyz

Li Tuo ünsi jemlemek we daşky gurşawy barlamak pudagynda täze tendensiýalary bermek.

“Kano Group Co., Ltd.” “Lituo” kompaniýasyndan ösen mebel toplumlaýyn synag maşynyny üstünlikli satyn aldy.

“Kano Group Co., Ltd.” “Lituo” kompaniýasyndan ösen mebel toplumlaýyn synag maşynyny üstünlikli satyn aldy.

“Kano Group Co., Ltd.” halkara gözýetimi bolan täze marka kompaniýasydyr, kompaniýa gözleg we ösüşe, ofis mebelleriniň önümçiligine, satuwyna we hyzmatyna ünsi jemleýär we müşderilere umumy ofis giňişligini umumy çözgütler bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Kano Group Co., Ltd. üstünlik ...

“Lituo” “Sealy China” üçin ýöriteleşdirilen düşek toplumlaýyn synag maşynyny üstünlikli tamamlady

“Lituo” “Sealy China” üçin ýöriteleşdirilen düşek toplumlaýyn synag maşynyny üstünlikli tamamlady

“Lituo Testing Instrument Co., Ltd.” “Sealy China” üçin ýöriteleşdirilen düşek toplumlaýyn synag maşynyny üstünlikli tamamlandygyny we müşderä üstünlikli ýetirendigini buýsanýar.Sealy China, düşek we düşek pudagynda täsirli önüm we önümi ...

Täze energiýa ulagy batareýalarynyň görnüşleri haýsylar?

Täze energiýa ulagy batareýalarynyň görnüşleri haýsylar?

Täze energiýa ulaglarynyň yzygiderli ösmegi bilen güýç batareýalary hem barha köp üns alýar.Batareýa, hereketlendiriji we elektrik dolandyryş ulgamy täze energiýa ulaglarynyň üç esasy bölegi bolup, olaryň arasynda batareýanyň iň möhüm bölegi bolup durýar, “ol ...

Gural çözgütlerini synag etmekde global lider bolmak

Korporatiw görnüş

Gural çözgütlerini synag etmekde global lider bolmak

Biziň gözýetimimiz, dürli pudaklarda müşderilere ýokary hilli, ygtybarly we innowasiýa synag gurallaryny we tehnologiýalaryny üpjün etmek, gural çözgütlerini synag etmekde dünýä liderine öwrülmekdir.Ylmy we tehnologiýadaky ösüşleri takyk ölçemek we seljermek arkaly müşderilerimize önümiň hilini, önümçiligiň netijeliligini we howpsuzlygyny ýokarlandyrmaga kömek edýäris.

Koprak oka

Şaýatlyklar

Müşderiler näme diýýärler?

Maslahat berýän gurallarymyz, laboratoriýa önümlerimiziň synag meýdançalary üçin örän amatly, satuwdan soň soraglarymyza jogap bermek we nädip işlemelidigimizi görkezmek üçin gaty sabyrly.

Dan Kornilow

Dan Kornilow

Uly müşderi

Kompaniýaňyza baryp gördüm, tehniki işgärler örän ussat we sabyrlydy, ýene-de siziň bilen hyzmatdaşlyga şat bolardym.

Kristian Weliçkow

Kristian Weliçkow

Uly müşderi

Para la primera compra, los vendsores y técnicos brindaron el servicio más considerrado y meticuloso.La máquina está en stock y la entrega es rápida.La volveremos a comprar.

Osvaldo

Osvaldo

Uly müşderi

Şahadatnama

şahadatnama3
şahadatnama1
şahadatnama2

Toparymyz, müşderilerimize ajaýyp hyzmat we goldaw bermäge bagyşlanan tejribe we tehniki ussatlyga eýe.