sahypa

Biz hakda

2008-nji ýylda döredilen Dongguan Lituo Testing Instrument Co., Ltd. gözleg enjamlary, gurallary öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.Professional tehniki gözleg topary bilen kompaniýa içerki we daşary ýurt çeşmelerinden ösen tehnologiýalary we enjamlary yzygiderli täzeleýär we ornaşdyrýar.Önümlerimiziň arasynda mebel mehaniki durmuş synagy, daşky gurşaw synag otaglary, hammam seriýasy we beýleki synag gurallary bar.Müşderiniň talaplaryna esaslanýan şahsy synag çözgütlerini hem hödürleýäris.

"Adamlara gönükdirilen, bitewilige esaslanýan" iş pelsepesine eýerip, kompaniýa dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin tehnologiki innowasiýalary we önümi täzelemegi yzygiderli öňe sürýär.Häzirki wagtda ISO9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny we CE şahadatnamasyny aldyk we synag meýdançasynda birnäçe hünär derejesini aldyk.

Qualityokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürlemek bilen, içerde we daşary ýurtlarda müşderileriň ynamyny we goldawyny gazandyk.Önümlerimiz Europeewropa, Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar we beýleki sebitlere eksport edilýär.Geljekde, özara ösüşi we ýeňiş gazanmak üçin bilelikde işlemek, müşderilere has gowy önümler we hyzmatlar bermek üçin özümizi bagyşlamagy dowam etdireris.

11
Gözleg we mehaniki synag gurallaryny öndürmek boýunça köp ýyllyk tejribe
Belli gözleg institutlary bizi resmi üpjün ediji hökmünde belleýärler
Müşderiler bizi saýladylar

HYZMATLARymyz

index_17

HYZMATDAŞ

Müşderileriň dürli zerurlyklaryna görä, müşderiler iň tygşytly gurallary alyp biler ýaly, spesifikasiýalary, stansiýalary, parametrleri, daşky görnüşi we ş.m. düzüň.

index_18

Çözüw

Müşderilerimiz üçin umumy laboratoriýa meýilnamalaşdyryş çözgütlerini hödürleýäris.

index_19

MAKSATNAMA

Laboratoriýa enjamlaryna gözegçilik programma üpjünçiligi bilen üpjün edýäris.

index_20

SATYLandan soň HYZMAT

Önümi gurnamak we işe girizmek ýaly önümleri satuwdan soň hyzmat edýäris;kepillik möhletinde ätiýaçlyk şaýlaryny mugt çalyşmak;Önüm anomaliýalarynyň onlaýn aragatnaşygy we çözgütleri üpjün etmek.

GURAMA ÇÖZGÜLLERINI SAKLANMAKDA GLOBAL LIDER BOLMAK

Biziň gözýetimimiz, dürli pudaklarda müşderilere ýokary hilli, ygtybarly we innowasiýa synag gurallaryny we tehnologiýalaryny üpjün etmek, gural çözgütlerini synag etmekde dünýä liderine öwrülmekdir.Ylmy we tehnologiýadaky ösüşleri takyk ölçemek we seljermek arkaly müşderilerimize önümiň hilini, önümçiligiň netijeliligini we howpsuzlygyny ýokarlandyrmaga kömek edýäris.Müşderilerimiz bilen ösýän zerurlyklaryna laýyk gelýän çözgütleri bermek üçin ýakyndan işleşip, kämillik we üznüksiz täzelik üçin çalyşýarys.Toparymyz, müşderilerimize ajaýyp hyzmat we goldaw bermäge bagyşlanan tejribe we tehniki ussatlyga eýe.Biziň tagallalarymyz bilen, önümçilik görkezijilerini kesgitlemegi we synag gurallarynda ynamdar global hyzmatdaş bolmagy maksat edinýäris.

212
212

BIZIAM TEAM

Synag gurallarymyzda toparymyzyň ajaýyp ruhuna we wepalylygyna çäksiz buýsanýarys.Üstünlige bolan umumy höwes bilen birleşip, adatdan daşary netijeleri gazanmak üçin hyzmatdaşlyk edýäris.Hyzmatdaşlyk toparymyzyň özenidir.Her agzanyň aýratyn parlaklygy bar bolsa, bilelikde işlemegiň ähmiýetine düşünýäris.Köpçülikleýin kynçylyklary ýeňip geçip, birek-biregi goldaýarys we höweslendirýäris.Toparymyzyň ruhy gülläp ösýär, üýtgetmek we innowasiýa çözgütlerini öwrenmek üçin çalt uýgunlaşmaga mümkinçilik berýär.

212

BIZIAM TEAM

Synag gurallarymyzda toparymyzyň ajaýyp ruhuna we wepalylygyna çäksiz buýsanýarys.Üstünlige bolan umumy höwes bilen birleşip, adatdan daşary netijeleri gazanmak üçin hyzmatdaşlyk edýäris.Hyzmatdaşlyk toparymyzyň özenidir.Her agzanyň aýratyn parlaklygy bar bolsa, bilelikde işlemegiň ähmiýetine düşünýäris.Köpçülikleýin kynçylyklary ýeňip geçip, birek-biregi goldaýarys we höweslendirýäris.Toparymyzyň ruhy gülläp ösýär, üýtgetmek we innowasiýa çözgütlerini öwrenmek üçin çalt uýgunlaşmaga mümkinçilik berýär.

TESWIRLER

Maslahat berýän gurallarymyz, laboratoriýa önümlerimiziň synag meýdançalary üçin örän amatly, satuwdan soň soraglarymyza jogap bermek we nädip işlemelidigimizi görkezmek üçin gaty sabyrly.

Dan Kornilow

Maslahat berýän gurallarymyz, laboratoriýa önümlerimiziň synag meýdançalary üçin örän amatly, satuwdan soň soraglarymyza jogap bermek we nädip işlemelidigimizi görkezmek üçin gaty sabyrly.

Kompaniýaňyza baryp gördüm, tehniki işgärler örän ussat we sabyrlydy, ýene-de siziň bilen hyzmatdaşlyga şat bolardym.

Kristian Weliçkow

Kompaniýaňyza baryp gördüm, tehniki işgärler örän ussat we sabyrlydy, ýene-de siziň bilen hyzmatdaşlyga şat bolardym.

Para la primera compra, los vendsores y técnicos brindaron el servicio más considerrado y meticuloso.La máquina está en stock y la entrega es rápida.La volveremos a comprar.

Osvaldo

Para la primera compra, los vendsores y técnicos brindaron el servicio más considerrado y meticuloso.La máquina está en stock y la entrega es rápida.La volveremos a comprar.

Kompaniýanyň ösüş taryhy

  • 2008 - 2016
  • 2017 - 2022

2008-nji ýyl

LITUO gurmak

Bazar islegi sebäpli kompaniýa döredildi.

2011-nji ýyl

Esasy meýdan

Programma üpjünçiligi Mebel toplumlaýyn synag maşynynyň, divan komprehwnsive, düşek rulony we ofis başlygy.LITUO, GBT10357.1-10357.7 ülňülerinden ähli funksiýalara ýetmek üçin giňişleýin synag maşynyny ulanyp bilýän ilkinji synag kompaniýasydyr.Şol bir wagtyň özünde 16 iş stansiýasyny synap biler.

2013

Programma üpjünçiligini ösdürmek we kämilleşdirmek

3-nji nesil Sofeware gözleg we kämilleşdiriş tapgyry, 6 programma üpjünçiligi awtorlyk hukugyny aldy.Patentleri ösdürmek üçin “Foshan Metrology Insitute” bilen hyzmatdaşlyk ediň.

2016

Laboratoriýa çözgüt hyzmatlaryny beriň

Müşderi taslamalaryny meýilleşdirmekden başlap, müşderileriň taslamalarynyň üstünlikli tamamlanmagyny üpjün etmek üçin laboratoriýa synag mümkinçiliklerini meýilleşdirmek, sahypanyň ýerleşiş dizaýny, işgärler, ulgam we beýleki programma üpjünçiligi we enjam gurluşyklaryny ýerine ýetirmek üçin müşderileri işjeň taýýarlaýarys.

2017

Guangdong welaýatynyň ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasyny aldy.Dongguan intellektual önümçilik senagaty birleşiginiň agzasy.

2018

Intellektual eýeçiligi goramak ulgamynyň şahadatnamasyny aldy.

2019

Dongguan intellektual önümçilik birleşiginiň geňeşini aldy.

'19 -22

Sanitariýa enjamlaryny we daşky gurşawy barlamak enjamynyň gözleg işlerine üns beriň.Birnäçe gözleg we ösüş patentini aldyk, synag enjamlarymyz köp kärhanalara önümiň hilini ýokarlandyrmaga we önümçilik çykdajylaryny azaltmaga kömek edýär.